Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností

17.11.2022

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností 2022 / 2023

V prípade, že sa Vám podarilo nájsť vysnívaný byt, či dom a kúpili ste nehnuteľnosť, neodkladne vás čaká návšteva katastrálneho úradu kvôli návrhu na vklad. Tomuto procesu predchádzajú všetky zmluvné prevody nehnuteľností. Návrhom na vklad a jeho schválením vzniká, mení sa alebo zaniká právo k predmetnej nehnuteľnosti. Zmluva o prevode vlastníckeho práva sa stáva platná v okamihu podpisu zmluvy oboma stranami. Vlastníctvo nehnuteľnosti sa však stane právoplatné až povolením vkladu do katastra. Toto povolenie vykoná katastrálny úrad vydaním právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu.

Ako podať návrh na vklad do katastra

Ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?

Tento úkon je v bežnej praxi považovaný za absolutne jednoduchý, stáva sa však, že ľudia sa tohto kroku obávaju z dôvodu nedostatku informácií. Je to však bežný úkon, ktorý treba zrealizovať pri kúpe nehnuteľnosti. 

Návrh na vklad je potrebné pripraviť vo viacerých vyhotoveniach. Jeden je určený pre kataster, ďalšie vyhotovenia vám personál podateľne opečiatkuje a vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, potvrdí počet predložených príloh a vyznačí číslo konania. Kópií je potrebné vytvoriť toľko, koľko je účastníkov v konaní. Návrhu nezabudnite pripojiť zmluvu alebo inú listinu v dvoch vyhotoveniach, na základe, ktorej sa mení právo k predmetnej nehnuteľnosti, prikladá sa geometrický plán a dohoda o splnomocnení. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností online

Podať návrh na kataster je možné priamo na katastrálnom úrade alebo online. Elektronický  návrh na vklad je možné vykonať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk s využitím služby - podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Proces podania online a offline na katastri je pritom totožný. Je potrebné mať pripravené rovnaké náležitosti a dokumentácie. Jediným rozdielom je, že v písomnom podaní sa vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní sa využíva kvalifikovaný elektronický podpis. V oboch prípadoch musia byť všetky dokumenty a prílohy podpísané. 

Plánujete predaj bytu?

Poplatok za vklad návrhu na kataster elektronicky je možné uhradiť viacerými spôsobmi. Prostredníctvom platobného systému eKolok od Slovenskej pošty. Potvrdenie o zaplatení je potrebné priložiť k návrhu na vklad. 

Ďalším spôsobom úhrady správneho poplatku je prostredníctvom eKolku, avšak funguje to tak, že si vygenerujete platobný predpis, ktorý môžete uhradiť na pošte alebo prevodom na účet, podľa informácií uvedených na platobnom predpise.

Návrh na vklad do katastra

Späťvzatie návrhu na vklad do katastra

Ak v kúpnopredajnom procese nastane nejaký problém, občas sa stáva, že je potrebné odvolať návrh na vklad do katastra. Medzi najčastejšie dôvody patrí:

  • kupujúci nesplnil podmienku úhrady kúpnej ceny v zmysle kúpno-predajnej zmluvy, zatiaľčo návrh na vklad na katastri už bol podaný. Ak kataster v tejto veci ešte nerozhodol a konanie stále prebieha, najlepšie bude podať návrh na späťvzatie vkladu. Ak však kataster už rozhodol jedinou možnosťou bude odstúpenie od zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na kataster. 
  • kupujúci podali návrh na vklad v opačnom poradí. Najprv podali kúpnu zmluvu a až následne záložnú. V takomto prípade kataster rozhodne najprv o návrhu na zmenu vlastníka v zmysle kúpnej zmluvy a zapíše nového vlastníka. Toto však spôsobí to, že nebude môcť rozhodnúť o návrhu na vklad záložného práva, nakoľko došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti a teda záložcu z titulu záložnej zmluvy)
  • ak z nejakého dôvodu potrebujete urýchliť vydanie rozhodnutia z katastra. Napríklad ak ste podali návrh na vklad v štandardnom konaní, ktoré zvyčajne trvá 30 dní, je nutné podať návrh na späťvzatie pôvodného návrhu a nahradiť ho novou žiadosťou v skrátenej lehote. Kratšia lehota rozhodnutia je 15 dní. 

Situácií na späťvzatie môže nastať viacero. Potrebné však je vedieť, že vykonať späťvzatie je možné len za účasti a súhlasu všetkých účastníkov návrhu na vklad, ktorého sa má späťvzatím zastaviť. Späťvzatie sa podáva písomne a podpisy by mali byť úradne overené. 

Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností

V prípade, že potrebujete vybaviť povolenie vkladu na katastri nehnuteľností pripravte si 66 Eur. Povolenie vám bude vydané do 30 dní. Ak povolenie potrebujete vyriešiť skôr, môžete si zvoliť zrýchlené konanie, bude vás to však stát 266 Eur. Výška správnych poplatkov sa v prípade podania návrhu online znižuje na polovicu a to 33 Eur. Zrýchlené rozhodnutie online vás vyjde na 133 Eur.

Ako zaúčtovať poplatok za návrh na vklad do katastra?

Poplatok za návrh na vklad do katastra a teda notárske poplatky sú evidované na účte 518.

Online ocenenie bytu

Ako podať návrh na výmaz z katastra?

Na kataster nehnuteľností môže podať návrh na výmaz z katastra aj samotný záložca. Záložca musí k žiadosti pripojiť písomné potvrdenie o splnení záväzku alebo inú listinu potvrdzujúcu zánik záložného práva. Výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.

Ako dlho trvá zápis do katastra na návrh na vklady?

Rozhodnutie o návrhu na vklad sa zvyčajne doručí do 30 dní od podania návrhu.  V prípade, že je podaná zrýchlená žiadosť na vklad na katastri a je zaplatení vyšší poplatok, Okresný úrad vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Kataster nehnuteľností

Plomba na katastri

Plomba na liste vlastníctva znamená právny úkon týkajúci sa predmetnej nehnuteľnosti a slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať. V liste vlastníctva je vyznačená v časti A, ktorá definuje majetkovú podstatu nehnuteľností. Každá plomba musí byť zaevidovaná pod predmetnú nehnuteľnosť a musí byť uvedené číslo príslušného konania. 

Plombu môžeme definovať aj ako poistku pre kupujúceho, nakoľko majiteľ nemôže nakladať s nehnuteľnosťou po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy.

Aké prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa dokladajú:

  • zmluva, na základe ktorej má byť zapísané vlastnícke právo
  • listina, na základe ktorej sa potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
  • geometrický plán.
Predajte a kúpte byt zároveň
Zdieľať článok:

Ďalšie články