Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Ako hľadať v katastri nehnuteľností

10.11.2022

Kataster nehnuteľností definujeme ako systém, v ktorom sú zaevidované nehnuteľnosti a predmetné informácie k nim. V katastri sú tiež evidované všetky právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ako sú vecné bremená a záložné práva. Kataster nehnuteľností je teda zdroj dôležitých informácií, ktoré sú potrebné pre prípad akéhokoľvek dispozičného úkonu s nehnuteľnosťami. 

List vlastníctva je verejný dokument, ktorý obsahuje informácie k určitej nehnuteľnosti, eviduje vlastníka/viacerých vlastníkov, ktorí majú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. List vlastníctva slúži na preukázanie vlastníckeho práva. 

vklad na kataster nehnuteľností

Ako získať výpis z katastra nehnuteľností?

Získať výpis z katastra nehnuteľností je možné viacerými spôsobmi. Ak potrebujete do listu vlastníctva len nazrieť kvôli overeniu nehnuteľnosti, prípadne získaniu podrobnejších informácií k vlastníkovi nehnuteľnosti, bude postačujúci aj online výpis. Ak plánujete robiť právne alebo iné obchodné procesy, je nutné o výpis z katastra požiadať priamo na katastrálnom úrade. 

Online výpis z katastra nehnuteľností: online výpis je možné získať na stránke www.katasterportal.sk. K výpisu sa dostanete bezplatne, nie je však akceptovaný v prípade právnych úkonov. Slúži výlučne na overenie nehnuteľností a vlastníckych vzťahov. Z webovej stránky katastra si list vlastníctva jednoducho vytlačíte z pohodlia domova. 

Ocenenie bytu zadarmo

Katastrálny úrad: V prípade, že plánujete nehnuteľnosť predať, prípadne riešiť akýkoľvek iný právny úkon, bude potrebné navštíviť katastrálny úrad pre vystavenie výpisu. Výpis vám kataster poskytne na počkanie za správny poplatok vo výške 8 Eur. 

Slovenská pošta: Od určitej doby je možné požiadať o výpis z katastra nehnuteľností aj na Slovenskej pošte. Cieľom je zjednodušiť prístup k výpisom ľuďom, ktorí nebývajú v krajských mestách. Výpis získate jednoducho za rovnaký poplatok 8 Eur ako je to v prípade žiadania priamo na katastrálnom úrade. 

Ako hľadať v katastri nehnuteľností?

V katastri nehnuteľností je možné vyhľadávať podľa mena, prípadne podľa adresy. 

Pri hľadaní podľa mena však budete potrebovať aj ďalšie informácie - kraj, okres, obec či katastrálne územie, v ktorom sa hľadaná nehnuteľnosť nachádza. Rovnako budete potrebovať aj meno vlastníka, prípadne názov právnickej osoby. Po zadaní všetkých požadovaných informácií získate zoznam listov vlastníctva daného vlastníka. Ak sa v zozname nachádza viacero vlastníkov s rovnakým menom, je nutné ich rozlíšiť podľa ďalšieho údaja, napríklad dátumu narodenia alebo adresy. 

V prípade hľadania listu vlastníctva podľa adresy, stačí navštíviť stránku Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností, na leteckej mape kliknúť na príslušnú lokalitu, kde sa následne zobrazí číslo parcely, číslo listu vlastníctva aj údaje o vlastníkoch. 

ako podať vklad na kataster nehnuteľností

Kto môže nahliadať do katastra?

Právo nahliadať do katastra nehnuteľností má každý. Rovnako tak má každý právo získavať z neho informácie týkajúce sa vlastnej alebo cudzej nehnuteľnosti.

Aké stavby sa zapisujú do katastra?

Do katastra sa zapisujú:

  • katastrálne územia
  • pozemky, ktoré sú vymedzené vlastníckou hranicou, hranicou držby, hranicou druhého pozemku, rozhraním spôsobu využívania, hranicou katastrálneho územia a i.
  • stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch, ktoré
  • byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory 
  • chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky
  • práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu.
Predaj bytu výhodne

Ako sa orientovať v liste vlastníctva?

List vlastníctva pozostáva z viacerých častí, pričom každá časť sa venuje iným údajom týkajúcim sa predmetnej nehnuteľnosti. 

Časť A - Prvá časť sa zaoberá samotným nehnuteľným majetkom. Zahŕňa všetky predmetné nehnuteľnosti a informácie o nich, medzi ktorými nechýba výmera alebo súpisné číslo.

Časť B – V druhej časti sa dozviete bližšie informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti, prípadne informácie o osobách oprávnených predmetnú nehnuteľnosť užívať.

Časť C – Tretia časť je zameraná na informácie o prípadných ťarchách. Ak je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom, predkupným právom alebo inou ťarchou, všetko bude zaevidované v časti C.

Záverečná časť – Táto časť sa venuje poznámkach o aktuálnych zmenách, ktoré prebiehajú v súvislosti s úpravou vlastníckych vzťahov danej nehnuteľnosti. 

podanie návrhu na vklad na kataster

Čo je katastrálna mapa a ako sa do nej dostať?

Je to mapa veľkej mierky, v ktorej sú zobrazené všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s číslami nehnuteľností a druhu pozemku. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastavaného územia obce sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo).

Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete.

Zdieľať článok:

Ďalšie články